top of page

Mai depunem sau nu declarația privind beneficiarul real?

Actualizată în: 6 mai 2021


Pentru a răspunde la întrebarea de mai sus, se impun câteva scurte precizări cu privire la Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel cum a fost modificată și completată de L.108/2020 intrată în vigoare pe data de 09.07.2020.


Potrivit dispoziţiilor art. 56 alin. (1) din legea mai sus menţionată, în forma publicată la data de 11.07.2019, se prevedea în sarcina persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, obligaţia de a depune “(…) la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor”. De la această obligaţie erau exceptate regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat. Neîndeplinirea obligației mai sus menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, putând merge până la dizolvarea persoanei juridice.

Potrivit acestor dispoziţii, reprezentantul legal al societăţii avea obligaţia de a depune declaraţia la oficiul registrului comerţului în care era înmatriculată persoana juridică în următoarele situaţii: la înmatriculare, anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale şi ori de câte ori intervinea o modificare în termen de 15 zile de la data la care intervenea respectiva modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real (numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa).


În schimb, potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. (1) din acelaşi act normativ, în cazul societăţilor înregistrate până la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere era de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

În contextul generat de efectele pandemiei coronavirus COVID-19, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 29/2020, termenul iniţial de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost amânat cu trei luni, respectiv până la data de 14.08.2020, iar prin Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 acesta a fost prelungit până în data de 01.10.2020.

Prin Legea 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019, publicată în Monitorul Ofocial nr. 588 din data de 06.07.2020 şi intrată în vigoare la data de 09.07.2020, au fost modificate cele două articole mai sus menţionate, respectiv art. 56 şi art. 62.


Astfel, la articolul 56, după alineatul (1) au fost introduse două noi alineate, respectiv alineatele (11) şi (12), iar potrivit alin. (11) sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei:

· regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;

· persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.


Dispoziţiile alin. (12) art. 56 reglementează situaţia în care declaraţia privind beneficiarul real nu este depusă întrucât nu mai subzistă această obligaţie în sarcina reprezentantului legal, caz în care, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.

Aşa cum am precizat, modificări a suferit şi art. 62 din Legea 129/2019, în sensul în care, în prezent, societăţile deja înregistrate, cu excepţia celor prevăzute la art. 56 alin. (11), “(…) depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali."

Având în vedere cele menţionate, pentru a răspunde la întrebarea ce dă şi titlul prezentului articol, rezultă faptul că, în prezent, reprezentantul legal al unei societăţi comerciale are obligaţia de a depune declaraţia privind beneficiarul real în următoarele situaţii:

1. Atunci când persoana juridică are în structura sa alte persoane juridice;

2. Atunci când intervin modificări privind asociaţii, în datele deja deţinute de către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Per a contrario, în situaţia în care persoana juridică este constituită doar din asociaţi persoane fizice şi nu survin modificări privind asociaţii, nu mai subzistă obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real.11.929 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comentários


bottom of page