top of page

Declarația de beneficiar real – în linie dreaptă

Ghid (aproape) complet

Declaratia de beneficiar real
Declaratia de beneficiar real

Deși Legea nr. 129 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează declarația de Beneficiar real a intrat în vigoare încă din anul 2019, desele modificări cu privire la termenele de depunere a declarației de beneficiar real au creat confuzii.


Acest confuzii au apărut ca urmare a unor inadvertențe de tehnică legislativă astfel cum vom arăta în continuare.


Legea 129/2019 prevede mai multe termene de depunere a declarației de beneficiar în funcție de tipul declarației:

  • O declarație anuală conform art.56 (1) prin care persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Termenul de depunere conform legii era de 15 zile de la termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.


Ulterior acesta a fost prorogat prin Ordonanța de urgență 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr.129/2019 până la data de 01.10.2021.


  • O declarație inițială conform art. 62 (1) din Legea nr.129/2019 care stipulează că „În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, cu excepţia celor prevăzute la art. 56 alin. (11), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.”


Numai că acest termen a fost prorogat ulterior prin OUG 191/2020: „(1)Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.


Întrucât starea de alertă este încă vigoare la data la care scriu acest articol, fiind prelungită cu 30 de zile începând cu data de 10 septembrie 2021, rezultă că depunerea declarației inițiale de beneficiar real, prevăzute de art.62 (1) din Legea 129/2019 va urma să fie depusă după declarația anuală, prevăzute de art.56 (1) ceea ce din punct de vedere logic este lipsit de sens.


Probabil că aceasta este și explicația pentru care ONRC sugerează declaranților ca în momentul în care depun declarația de beneficiar real anuală, pe formularul pus la dispoziție de ONRC, să bifeze faptul că se depun ambele tipuri de declarații, tocmai pentru a evita o muncă suplimentară, ulterior ridicării stării de alertă, să mai depuneți încă o declarație.


Din punctul nostru de vedere cred ca ar fi fost mai eficient sa se elimine prevederile art.62 (1) și (4) având în vedere că ele privesc o situație depășită de mult, prin trecerea timpului.


Ghid de utilizare
Ghid de utilizare

Dincolo de divergențele tehnico-juridice menționate hai să vedem cum se completează declarația de beneficiar real și ce documente sunt necesare.


În acest sens aportul meu este redus, ONRC punând la dispoziție un ghid complet, pe înțelesul tuturor, astfel:


Cine trebuie să depună declarația?


Toate persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului trebuie să depună declarația anuală până la data de 01.10.2021. Sancțiunile cuprind amenzi semnificative aplicate de ANAF și pot merge până la dizolvarea societății.


Ce este un beneficiar real?


Persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.


Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;


Formular online ONRC
Formular online ONRC

Tipul de declarație


Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) are în vedere patru situații conform formularului pus la dispoziție de ONRC. Termenul de 01.10.2021 se referă la declarațiile anuale dar, așa cum recomandă și ONRC, este bine să bifați că această declarație ține loc și de declarație inițială, cea prevăzută de art.62 (1) din Legea nr.129/2019.


Forma declarației


Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică.


De asemenea, declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.


Ce acte trebuie să însoțească declarația?


Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);


Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).


Depuneri declarații
Depuneri declarații :)

Cum se poate depune?


Declaraţia privind beneficiarii reali și, după caz, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate (vă rog să nu râdeți), se depun de către solicitant la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde este înregistrată societatea direct, la ghișeu, prin poştă/curier sau prin mijloace electronice.


Declarația transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată;


Alte surse de informare


Formulare și ghiduri puse la dispoziție de ONRCD2-declaratie beneficiar real (2)
.pdf
Descarcă PDF • 224KB

declaratie beneficiar real
.pdf
Descarcă PDF • 228KB

GHID de completare - DECLARAȚIE privind beneficiarii reali
.pdf
Descarcă PDF • 229KB

Avocat Liviu Chiric

www.chiric.eu

office@chiric.eu4.306 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page