top of page

Efectele încetării stării de urgenţă

Actualizată în: 20 mai 2020

Ce efecte imediate aduce încetarea stării de urgenţă?


Preschimbarea documentelor expirate pe durata stării de urgenţă

Atât prin Decretul nr. 195/16.03.2020, cât şi prin Decretul nr. 240/14.04.2020, s-a statuat faptul că documentele eliberate de autorităţile publice şi expirate pe durata stării de urgenţă îşi menţin valabilitatea pe tot parcursul acesteia. Prin completările aduse prin Ordonanţa militară nr. 3/24.03.2020, s-a stabilit că documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Prin urmare, prelungirea valabilităţii acestor documente nu se menţine şi în timpul stării de alertă, începând cu data de 15 mai, curg cele 90 de zile în care trebuie procedat la preschimbarea documentelor eliberate de autorităţile publice, documente expirate în timpul stării de urgenţă.

Reluarea judecăţii în procesele suspendate de plin drept pe durata stării de urgenţă

După încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor suspendate de plin drept se reia din oficiu, iar în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţele vor lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

Reluarea cursului termenelor de prescripţie, a uzucapiunilor şi a termenelor de decădere de orice fel

Pe durata stării de urgenţă, prescripțiile, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel nu au început să curgă sau au fost suspendate, fără a fi aplicabile dispoziţiile art. 2532 pct. 9 teza a II-a Cod civil sau alte dispoziţii contrare.

Însă, odată cu înlocuirea stării de urgenţă cu starea de alertă, dispoziţiile invocate anterior din Codul civil devin aplicabile, astfel încât forţa majoră, când este temporară, reprezintă cauză de suspendare a prescripţiei dacă survine în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de prescripţie.

În măsura în care nu sunt incidente dispoziţiile art. 2532 pct. 9 teza a II-a Cod civil, prescripţia îşi reia cursul, situaţie în care, prin efectul general al prescripţiei, pentru împlinirea termenului se socoteşte şi timpul scurs înainte de suspendare, iar prin efectul special, prescripţia nu se va împlini mai înainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data când suspendarea a încetat, cu excepţia prescripţiilor de 6 luni sau mai scurte, care nu se vor împlini decât după expirarea unui termen de o lună de la încetarea suspendării.

În ceea ce priveşte decăderile, potrivit art. 2548 alin. (2) Cod civil: forţa majoră împiedică, în toate cazurile, curgerea termenului, iar dacă termenul a început să curgă, el se suspendă, dispoziţiile art. 2.534 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător. Termenul de decădere nu se socoteşte însă împlinit decât după 5 zile de la data când suspendarea a încetat.

Începerea cursului termenelor în cazul actelor de procedură, plângerilor, constestațiilor, căilor de atac

Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, contestațiilor și căilor de atac de orice fel în cauzele suspendate, aflate în curs la data prelungirii stării de urgență, s-au întrerupt, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.

Zile libere acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor

Având în vedere menţinerea măsurii privind închiderea unităţilor de învăţământ chiar şi după încetarea stării de urgenţă, rămân aplicabile prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în actul normativ.

Suspendarea plății ratelor

Având în vedere prevederile OUG nr. 37/2020, dacă debitorul a formulat în termenul de 45 de zile de la publicarea ordonanței (30.03.2020) cerere pentru acordarea facilităților, iar cererea a fost admisă de către creditor, efectele se produc și după încetarea stării de urgență, respectiv între o lună și 9 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2020.


Amânarea plății chiriei

Potrivit Proiectului de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă, locatarii pot solicita amânarea plății chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe, în măsura în care dovedesc printr-un act justificativ imposibilitatea plății chiriei în perioada precizată în actul adițional la contractul de locațiune.

Facilitatea menționată se aplică pe toată perioada stării de urgență și în luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.


5.080 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page