top of page

Ce se întâmplă cu amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice pe durata stării de urgență?Cu toții am aflat de Decizia Curții Constituționale din data de 6 mai 2020 emisă în urma sesizării Avocatului Poporului privind neconstituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 (art. 9, art. 14 alin. 1 lit. c1 ) – f), art. 28) și a Ordonanței Guvernului nr. 34/2020.

Pentru a înțelege mai bine efectele juridice ale acestei decizii în ceea ce privește soarta amenzilor contravenționale, vom face o scurtă prezentare a situației existente în perioada stării de urgență: ce constituia contravenție; care era cuantumul amenzii; procedura de contestare și termenele de formulare a plângerilor contravenționale.


1. Potrivit legislației specifice stării de urgență, constituia contravenție orice încălcare a prevederilor OUG nr. 1/1999, a ordonanțelor militare sau a ordinelor emise pe durata stării de urgență instituite conform Decretului nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență. Cu titlu de exemplu putem aminti: nerespectarea măsurilor de carantinare sau izolare la domiciliu, deplasarea pentru alte motive decât cele prevăzute de Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, nedeținerea și neprezentarea la cererea agenților constatatori a documentelor prevăzute de această ordonanță etc.


2. Ordonanța de Urgență nr. 34/2020 a modificat O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, iar limitele amenzilor contravenționale pentru persoanele fizice au fost mărite de la 100-5.000 lei la 2.000-20.000 lei.

O altă modificare adusă de OUG nr. 34/2020 se referea la stingerea răspunderii contravenționale prin plata amenzii reduse. Astfel, începând cu data de 3 aprilie 2020, contravenienții trebuiau să achite în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție jumătate din cuantumul amenzii stabilite în concret de către agentul constatator și nu jumătate din minimul special al amenzii.


Potrivit art. III din OUG nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 1/1999, în vigoare de la 31 martie 2020: “Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. I pct. 1 intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.” Aceste dispoziții se traduceau, practic, în următoarele trei situații:

a) pentru contravențiile săvârșite până la data de 30 martie 2020 inclusiv, contravenientul putea achita jumătate din minimul special al amenzii de 100 lei, adică 50 lei;

b) pentru contravențiile săvârșite între data de 31 martie și 2 aprilie 2020, contravenientul putea achita jumătate din amenda stabilită de agentul constatator între vechile limite prevăzute de OUG 1/1999, respectiv 100-5.000 lei;

c) pentru contravențiile săvârșite începând cu data de 3 aprilie 2020, contravenientul putea achita jumătate din cuantumul amenzii aplicate între noile limite, respectiv 2.000 – 20.000 lei.

3. În ceea ce privește procedura de contestare a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, plângerea contravenientului se depune la judecătoria în circumscripția căreia a fost săvârșită contravenția, iar potrivit art. 19 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru plângerea, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu 20 lei.


Termenul de 15 zile în care contravenientul poate achita amenda redusă începe să curgă fie de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, fie de la data primirii procesului-verbal prin poștă sau afișare la domiciliu.

Referitor la termenul de 15 zile mai sus-amintit, potrivit art. 41 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență, “prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile”. Astfel, în termen de 15 zile de la data încetării stării de urgență, contravenienții fie ar fi trebuit să opteze pentru plata amenzii, fie pentru contestarea acesteia dat fiind faptul că sancțiunile contravenționale nu puteau fi executate pe durata stării de urgență, iar procesele-verbale contravenționale nu puteau deveni titluri executorii întrucât termenele de decădere nu curgeau în această perioadă.


În data de 6 mai 2020, Curtea Constituțională, sesizată fiind de către Avocatul Poporului cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din OUG nr. 1/1999, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 28 din OUG nr. 1/1999 sunt neconstituționale deoarece nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate.

Deși Decizia Curții Constituționale va produce efecte începând cu data publicării în Monitorul Oficial, odată cu publicarea acesteia, faptele considerate a fi contravenții conform OUG nr. 1/1999, ordonanțelor militare sau ordinelor emise pe durata stării de urgență nu vor putea fi sancționate deoarece nu mai sunt considerate contravenții. Nemaifiind considerate contravenții, înseamnă că nici procesele-verbale întocmite de către agenții constatatori nu mai constituie titlu executoriu, prin urmare nici amenda nu mai poate constitui creanță fiscală.


Decizia Curții Constituționale va conduce, practic, la următoarele două situații:

a) contravenienții care nu au achitat amenda contravențională - pot formula plângere contravențională în termen de 15 zile de la data încetării stării de urgență (până în data de 2 iunie 2020);

b) contravenienții care au achitat deja amenda contravențională - întrucât aceasta nu este supusă restituirii, abrogarea normei contravenționale neputând avea efecte cu privire la sancțiunile deja executate, și aceștia pot formula plângere contravențională solicitând anularea procesului-verbal având ca temei neconstituționalitatea prevederilor mai sus-menționate, pentru ca mai apoi să poată solicita restituirea amenzii achitate.


În concluzie, starea de urgență instituită la nivel național a reprezentat o noutate care a adus cu sine și o multitudine de probleme juridice pentru care nu există nici o abordare unitară și nici o rezolvare unanim acceptată. Un lucru este cert: nicio amendă aplicată pe durata stării de urgență nu mai poate fi executată!

5.159 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page